Zakończenie rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja do projektu „ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA II” została zamknięta. Od lipca br. zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie pn.:  „ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA III”.

Informacje o projekcie

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą wziąć udział bezrobotni lub bierni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończyły 30 rok życia;
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz
  o niskich kwalifikacjach;

Mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w regulaminie rekrutacji
i udziału w projekcie „ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA II”, dostępnym na stronie
www.rewitalizacjaspoleczna2.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe dla 80 osób w wymiarze 3h/osobę;
 • szkolenia zawodowe, kursy i egzaminy kwalifikacyjne dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – dla 60 osób ( ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające do 6 miesięcy dla co najmniej
  70 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe
  w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);
 • pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym i wykazem ulic należących do łódzkiego obszaru rewitalizacji, do pobrania na stronie internetowej www.rewitalizacjaspoleczna2.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

od 08.02.2021r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie (tj.80),

 • w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;

www.rewitalizacjaspoleczna2.inkubator.org.pl

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia 80osób (24Ki26M) bezrobotnych i biernych zawodowo-mieszkańców obszaru rewitalizowanego m. Łodzi i osób przeniesionych w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, w wieku 30lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej
50 roku życia, osób z niepełnosprawnością, osób o niskich kwalifikacjach, w tym max. 20% ogółu bezrobotnych uczestników stanowić będą mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należących do

ww. grupy, przez wsparcie ich aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy w okresie 24 m-cy realizacji projektu. Do osiągnięcia celu przyczynią się założone w projekcie formy

wsparcia w postaci: identyfikacji potrzeb i poradnictwa zawodowego, szkoleń i kursów, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO

WŁ2014-20 PI 8i: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz w Przedsięwzięcia nr 30: Program wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo
i poszukujących pracy, Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi(UCHWAŁA NR LXXIII/1980/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 lipca 2018 r.). Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju i projektowania uniwersalnego.

PLANOWANE EFEKTY:

 1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 36
 2. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 32
 3. Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 2
 4. Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4
 5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 18
 6. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 15
 7. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 2
 8. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 1
 9. Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 3
 10. Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 7
 11. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – na poziomie co najmniej 44,3%
 12. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do ww. grup – 60,4 %

Całkowita wartość projektu: 1 031 017,50  PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 927 915,75 zł PLN