Aktualności

Harmonogramy

Poniżej znajduje się plik do pobrania w którym znajdują się poszczególne harmonogramy wsparcia.

Harmonogramy

Informacje o projekcie

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą wziąć udział bezrobotni lub bierni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończyły 30 rok życia;
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz
  o niskich kwalifikacjach;

Mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w regulaminie rekrutacji
i udziału w projekcie „ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA II”, dostępnym na stronie
www.rewitalizacjaspoleczna2.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe dla 80 osób w wymiarze 3h/osobę;
 • szkolenia zawodowe, kursy i egzaminy kwalifikacyjne dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – dla 60 osób ( ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające do 6 miesięcy dla co najmniej
  70 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe
  w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);
 • pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym i wykazem ulic należących do łódzkiego obszaru rewitalizacji, do pobrania na stronie internetowej www.rewitalizacjaspoleczna2.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

od 08.02.2021r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie (tj.80),

 • w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;

www.rewitalizacjaspoleczna2.inkubator.org.pl